Tư vấn giám sát thi công công trình

Tư vấn giám sát thi công công trình

07
theo thời gian gói thầu xây lắp
theo thời gian các gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 88.640.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói