Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

02
Tháng 6-7/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 115.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm