Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng

Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng

03
Tháng 6-7/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 16.464.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm