Hạ tầng kỹ thuật công trình Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương.

Hạ tầng kỹ thuật công trình Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương.

1
Quí II và quí III năm 2008
270 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 23.017.799.412 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói