Thiết bị thử nghiệm Hàng tiêu dùng

Thiết bị thử nghiệm Hàng tiêu dùng

02
6/2008
6-10/2008
Giá gói thầu:
 • 330.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói