Nâng cao năng lực vận chuyển vữa bê tông

Nâng cao năng lực vận chuyển vữa bê tông

Gói số 1
Tháng 6 năm 2008
tháng 6 – tháng 8 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 2.820.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói