Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước gói thầu số 3 giai đoạn 1 công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước gói thầu số 3 giai đoạn 1 công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)

Tên dự án: Điều chỉnh bổ sung Đường Thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai ( giai đoạn 1 và 2 )
Tên gói thầu: Xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước gói thầu số 3 giai đoạn 1 công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án hạ tầng, số 16 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 0510-812.844, Số Fax: 0510-813.559
17/04/2008 đến 02/05/2008
500000 (VND)
02/05/2008 09:00
02/05/2008 09:00