Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm Block đấu dây thuê bao 100×2. Lắp đặt thiết bị xDSL (IP-DSLAM) Viễn Thông Bình Thuận giai đoạn (2006-2008)

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm Block đấu dây thuê bao 100×2. Lắp đặt thiết bị xDSL (IP-DSLAM) Viễn Thông Bình Thuận giai đoạn (2006-2008)

Tên dự án:Lắp đặt thiết bị xDSL (IP-DSLAM) Viễn Thông Bình Thuận giai đoạn (2006-2008)
Tên gói thầu:Mua sắm Block đấu dây thuê bao 100×2
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng ĐT-XDCB Viễn Thông Bình Thuận, số: 02 Lê Hông Phong, Phan Thiết, Bình Thuận, Điện Thoại: 062 832300, 062 824151- Fax: 062 832123, Số tài khoản: 102010000335135 tại ngân hàng côn thương Bình Thuận
14/04/2008 đến 25/04/2008
0 (VND)
25/04/2008 15:00
25/04/2008 15:00