Chi phí thử tĩnh tải cọc

Chi phí thử tĩnh tải cọc

08
Quý IV/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 79.572.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá