Thông báo mời thầu gói thầu: cung cấp thiết bị phụ trợ và thi công xây lắp. Lắp đặt thiết bị xDSL (IP-DSLAM) Viễn Thông Bình Thuận giai đoạn (2006-2008)

Thông báo mời thầu gói thầu: cung cấp thiết bị phụ trợ và thi công xây lắp. Lắp đặt thiết bị xDSL (IP-DSLAM) Viễn Thông Bình Thuận giai đoạn (2006-2008)

Tên dự án:Lắp đặt thiết bị xDSL (IP-DSLAM) Viễn Thông Bình Thuận giai đoạn (2006-2008)
Tên gói thầu:cung cấp thiết bị phụ trợ và thi công xây lắp
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
phòng ĐT-XDCB Viễn Thông Bình Thuận, số: 02 Lê Hồng Phong – Phan Thiết- Bình Thuận, Điện Thoại: 062 832300-062 824151; Fax: 062832123; Số tài khoản: 102010000335135 tại ngân hàng công thương Bình Thuận
21/04/2008 đến 05/05/2008
500000 (VND)
05/05/2008 15:00
05/05/2008 15:00