Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn, vật nổ

Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn, vật nổ

7
Quý II năm 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.214.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EC
  Theo đơn giá