Tư vấn đấu thầu xây lắp, thiết bị

Tư vấn đấu thầu xây lắp, thiết bị

6
Quý IV/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 73.783.635 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm