Xây lắp và Thiết bị

Xây lắp và Thiết bị

05
Quý IV/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 46.310.407.000 (VND)
 • 42.699.723.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp