Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán

Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán

01
Quý II/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 306.196.349 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm