Xây lắp

Xây lắp

03
Quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.016.314.143 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá