Tư vấn đấu thầu xây lắp

Tư vấn đấu thầu xây lắp

04
Quý III/2008
từ ngày ký hợp đồng đến ngày có quyết định duyệt kế hoạch đầu tư
Giá gói thầu:
 • 31.497.346 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm