Thông báo mời thầu gói thầu: Cống Khương Thọ 1. Kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang

Thông báo mời thầu gói thầu: Cống Khương Thọ 1. Kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang

Tên dự án:Kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang
Tên gói thầu:Cống Khương Thọ 1
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án ĐT và XD Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang, địa chỉ khu phố Trung Lương phường 10 TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, điện thọai 073.855341, fax 073.856416
20/04/2008 đến 05/05/2008
1.000.000 (VND)
05/05/2008 14:00
05/05/2008 14:00