Kiểm toán (khi có yêu cầu)

Kiểm toán (khi có yêu cầu)

08
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 37.439.130 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm