Cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc DCP

Cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc DCP

QT-01
06/06/2008 đến 07/07/2008
Sau khi mở công khai hồ sơ dự thầu
Giá gói thầu:
 • 113.550.923.035 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói