Bảo hiểm xây dựng công trình

Bảo hiểm xây dựng công trình

05
Tháng 6-7/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.600.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm