Bộ Taximet lưu động

Bộ Taximet lưu động

01
6/2008
6 – 10/2008
Giá gói thầu:
 • 177.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói