Gói thầu EPC: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp,vận hành và chuyển giao công nghệ.

Gói thầu EPC: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp,vận hành và chuyển giao công nghệ.

01
Tháng 6/2008
7 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.160.907.700 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu