Thi công công viên cây xanh

Thi công công viên cây xanh

01
9 giờ 00 phút ngày 26/6/2008
140 ngày
Giá gói thầu:
 • 1714437000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá