Gói thầu số 1: Xây dựng toàn bộ đoạn tuyến từ Km 2288+868 đến Km 2290+990 (bao gồm cầu Đầm Cùng; đường đầu cầu và TKBVTC)

Gói thầu số 1: Xây dựng toàn bộ đoạn tuyến từ Km 2288+868 đến Km 2290+990 (bao gồm cầu Đầm Cùng; đường đầu cầu và TKBVTC)

1
Quý III năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 306.088.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời sơ tuyển