Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát TKKT, lập hồ sơ mời thầu xây lắp, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB và dự toán

Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát TKKT, lập hồ sơ mời thầu xây lắp, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB và dự toán

2
Quý I năm 2008
Từ ngày ký hợp đồng đến khi có QĐ đơn vị trúng thầu (180 ngày)
Giá gói thầu:
 • 4.652.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm