Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình

6
Quý III năm 2008
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 2.188.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm