Gói thầu số 8: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư dự án

Gói thầu số 8: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư dự án

8
Quý IV năm 2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 601.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm