Hàng rào Trạm van số 1 – Sông Dinh

Hàng rào Trạm van số 1 – Sông Dinh

01
28/5/2008-10/6/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 296868817 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói