Gói thầu xây dựng+ thiết bị PCCC+ thiết bị trường học

Gói thầu xây dựng+ thiết bị PCCC+ thiết bị trường học

1
Quý 2/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.241.598.667 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá