Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình. Di dời và tái bố trí lưới điện trong pham vi dự án mở rộng nâng cấp đường số 12, Phường 11, Quận Gò Vấp

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình. Di dời và tái bố trí lưới điện trong pham vi dự án mở rộng nâng cấp đường số 12, Phường 11, Quận Gò Vấp

Tên dự án:Di dời và tái bố trí lưới điện trong pham vi dự án mở rộng nâng cấp đường số 12, Phường 11, Quận Gò Vấp
Tên gói thầu:Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Điện lực Gò Vấp – 176A Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TPHCM, điện thoại: 08.2164245, Fax: 08.2164232
14/04/2008 đến 29/04/2008
440.000 (VND)
29/04/2008 09:00
29/04/2008 09:00