Gói thầu số 03: Kênh và công trình trên kênh N9

Gói thầu số 03: Kênh và công trình trên kênh N9

03
Bán hồ sơ mời thầu tư 08 giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2008 đến trước 08 giờ, ngày 29 tháng 4 năm 2008
200 ngày. Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 2.706.141.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói