Gói thầu số 04: Kênh và công trình trên kênh N5-3; kênh N5-8; kênh V3; kênh V4

Gói thầu số 04: Kênh và công trình trên kênh N5-3; kênh N5-8; kênh V3; kênh V4

04
Bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2008 đến trước 08 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2008
200 ngày. Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 2.739.534.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói