Gói thuầ sô 05: Kênh và công trình trên kênh N12-2; Kênh N12-3; Kênh N5-V2; Kênh N5-V4; Kênh N5-V5; Kênh N5-V6; Kênh N12-V2; Kênh N12-V5

Gói thuầ sô 05: Kênh và công trình trên kênh N12-2; Kênh N12-3; Kênh N5-V2; Kênh N5-V4; Kênh N5-V5; Kênh N5-V6; Kênh N12-V2; Kênh N12-V5

05
Bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2008 đến trước 08 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2008
200 ngày. Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 2.744.120.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói