Xây lắp phần còn lại của đập hồ B

Xây lắp phần còn lại của đập hồ B

4A
Tháng 6/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.500.261.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá