Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Nâng cấp mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An, hạng mục: Nhà làm việc – Điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi – Điện chiếu sáng

Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Nâng cấp mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An, hạng mục: Nhà làm việc – Điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi – Điện chiếu sáng

Tên dự án:NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH LONG AN
Tên gói thầu:Công trình: Nâng cấp mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An, hạng mục: Nhà làm việc – Điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi – Điện chiếu sáng
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 19 Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Tân an, tỉnh Long an.
21/04/2008 đến 12/05/2008
500.000 (VND)
12/05/2008 09:00
12/05/2008 09:00