Cung cấp xi măng cho gói thầu số 4A

Cung cấp xi măng cho gói thầu số 4A

4B
tháng 6/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.344.372.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá