Đường dọc Cồn Hố

Đường dọc Cồn Hố

01
Tháng 5 năm 2008
210
Giá gói thầu:
 • 3.816.567.659 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá