Cung cấp thiết bị điện trạm phân phối ngoài trời

Cung cấp thiết bị điện trạm phân phối ngoài trời

Lô 13.2
Quý II/2008
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.519.431.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá