Thi công đường thi công vận hành từ Km6 đến km8

Thi công đường thi công vận hành từ Km6 đến km8

3 (GT1-03)
Quý II/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 33.059.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá