Xây lắp các hạng mục công trình

Xây lắp các hạng mục công trình

01
30 ngày
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.184.100.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói