Lập dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư

04
Đã thực hiện
theo thực tế
Giá gói thầu:
  • 93.012.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Tư vấn
    Trọn gói