Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây lắp (cho gói thầu số 11)

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây lắp (cho gói thầu số 11)

06
Đã thực hiện
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 41.431.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói