Rà phá bom mìn, vật nổ

Rà phá bom mìn, vật nổ

07
Đã thực hiện
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 50.681.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói