Giám sát lắp đặt thiết bị

Giám sát lắp đặt thiết bị

15
theo thực tế
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 55.206.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm