Thi công xây dựng hạng mục công trình xây lắp trung thế, trạm biến áp, máy phát điện, nhà máy phát và cáp ngầm hạ thế

Thi công xây dựng hạng mục công trình xây lắp trung thế, trạm biến áp, máy phát điện, nhà máy phát và cáp ngầm hạ thế

01
61 ngày
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 10356560000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói