Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho hạng mục công trình hạ thế trên không

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho hạng mục công trình hạ thế trên không

01
61 ngày
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 5860125000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói