cung cấp lắp đặt 02 máy photocopy

cung cấp lắp đặt 02 máy photocopy

01
tháng 06/2008
10 ngày kể từ khi ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 150000000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói