Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa

01
quí II + III năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.666.556.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu