Xây lắp

Xây lắp

01
1 tháng
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.466.138.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu