Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ polyester

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ polyester

1
6/2008
3 năm
Giá gói thầu:
 • 5000000 (USD)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.